Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je Mgr. Mária Majerová, Sídlo: Juraja Fándlyho 2164/11, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54259045, (ďalej len Predávajúci) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, služieb a členského prístupu na internetovej stránke Predávajúceho, a to na www.mariamajerova.com / www.mariamhandbags.com

Údaje Predávajúceho:

Mgr. Mária Majerová

IČO: 54259045

Predávajúci nie je platca DPH

Kontaktné údaje:

Adresa: Juraja Fándlyho 2164/11, 01001 Žilina, Slovenská republika

Tel.: +421 907 383 446

E-mail: info@mariamhandbags.com , hello@mariamajerova.com

Zodpovedná osoba:

Mária Majerová

Bankové údaje:

IBANSK35 1100 0000 0029 4611 7145

Pracovná doba: 9:00 – 16:00

 1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná na internetovej stránke www.mariamajerova.com / www.mariamhandbags.com  tovar, službu alebo členský prístup a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón a pod..
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetových stránkach www.mariamajerova.com / www.mariamhandbags.com, ktorý prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorých Predávajúci dodá tovar, službu alebo členský prístup prezentovaný na internetových stránkach www.mariamajerova.com / www.mariamhandbags.com  Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, služba alebo členský prístup uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty, služby alebo členský prístup, ktoré sa nachádzajú v ponuke na internetových stránkach www.mariamajerova.com / www.mariamhandbags.com .

 

 II. Spôsob uzatvárania a storno kúpnej zmluvy

 1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetových stránkach Predávajúceho www.mariamajerova.com / www.mariamhandbags.com . Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie jej správnosti a úplnosti. Lehota, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, služby alebo členského prístupu, vrátane ceny, prezentovaného na stránke Predávajúceho, je 24 hodín od odoslania akceptácie o prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (ďalej len "objednávka").
 2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ, názov tovaru, služby alebo členského prístupu, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, služby alebo členského prístupu, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 3. Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim je vystavenie kúpnej zmluvy, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Akceptovanie vystavením kúpnej zmluvy je v prípade zadania platby prevodom na bankový účet zasielané e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade zadania platby dobierkou je akceptovanie kúpnej zmluvy zaslané priamo s tovarom Kupujúcemu. V prípade, že sa vyskytne chýbajúci tovar, v záväznej objednávky, ktorý nemá Predávajúci priamo skladom, alebo nemá dostatočný počet kusov, zmení sa dodanie a podobne, Predávajúci vopred upozorní Kupujúceho a žiada si telefonicky, alebo e-mailom opätovné potvrdenie a stornovať.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, služby alebo členského prístupu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách a členskom prístupe, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 5. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku, môže  ju stornovať kedykoľvek pred expedovaním tovaru. Objednávku je možné stornovať iba elektronickou písomnou formou (e-mailovou správou) . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu elektronickou písomnou formou (e-mailovou), vo výnimočných prípadoch telefonicky. Stornovať objednaný tovar pred expedíciou, má kupujúci právo bez storno poplatku.
 6. Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O neakceptovaní objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovú správou.

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky Kupujúcemu tovar, službu alebo člensky prístup v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie, ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy. Ďalej je Predávajúci povinný odovzdať alebo poskytnúť najneskôr spolu s tovarom alebo službou alebo členským prístupom, s v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady a náležitosti potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar, službu alebo člensky prístup.
 3. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, službu alebo člensky prístup, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru, služby alebo členského prístupu v množstve, kvalite, termíne a mieste a spôsobom, dohodnutým zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

 

 IV. Dodacie podmienky

 1. Tovar, služba alebo člensky prístup je predávaný podľa ponúkaných katalógov Predávajúceho, umiestnených na internetových stránkach www.mariamajerova.com/ www.mariamhandbags.com .
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar, službu alebo člensky prístup v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (e-mailovú správou alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradné (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (e-mailovú správou alebo poštou) informuje predávajúceho.
 4. Objednávku zasiela Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Packeta. Dodacia lehota je do 3 dní.
 5. Pri balíkoch, ktoré boli uhradené Kupujúcim prostredníctvom bankového prevodu, si Predávajúci účtuje poplatok (za doručenie balíka) vo výške uvedenej v objednávkovom formulári internetovej stránky www.mariamhandbags.com, v závislosti na výbere Kupujúceho.
 1. V prípade, že Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej  spoločnosti.  Kupujúci je povinný prevziať zásielku.   V prípade odmietnutia prevzatia tovaru,  dopravca to  vyznačí v protokole.         
 2. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť.

Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, Predávajúci odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky Predávajúcim a Kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar nevie Predávajúci dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade bude objednávka odoslaná Kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u Kupujúceho.
 3. Predávajúci expeduje objednaný tovar v lehote uvedenej v katalógoch internetovej stránky www.mariamhandbags.com.
 4. Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra). Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.

 

V. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, služby alebo členského prístupu vo výške podľa záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim (ďalej len kúpna cena) a náklady na doručenie tovaru.

  Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

  a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dní.

  b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://help.gopay.com/cs/ . V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dní.

  c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

 2. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak.
 3. Ceny v internetovom obchode sú uvedené v EUR. Predávajúci nie je platca DPH. Ceny tovaru sú uvádzané bez poplatkov za dopravu.
 4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.

  Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 5.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho.

 

VI. Zodpovednosť za vady tovaru

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

VII. Podmienky vzťahujúce sa špecificky k službe Konzultácia a členského prístupu k vzdelávacím kurzom

 1. Služba Konzultácia je poradenstvo, predávané prostredníctvom webovej stránky www.mariamajerova.com a dodávané formou osobného stretnutia medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Služba bude kupujúcemu dodaná po úhrade kúpnej ceny, v termíne, ktorý si Kupujúci zvolí pri uskutočnení objednávky. Ak Kupujúci požiada o zmenu termínu dodania služby na iný termín ako si zvolil pri uskutočnení objednávky, a aktuálna cena služby v čase jeho žiadosti o zmenu, sa nezhoduje s cenou v objednávke, je Kupujúci povinný doplatiť Predávajúcemu rozdiel aktuálnej a pôvodnej ceny konzultácie.
 2. Služba Vzdelávacie kurzy je distribuovaná výhradne elektronickou online formou po ich úplnom uhradení a nedodáva sa na hmotnom nosiči. Po uhradení objednávky zriadi Predávajúci bez meškania kupujúcemu jeho člensky prístup (účet) a zašle mu jeho prístupové údaje na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke.
 3. Kupujúci má prístup k zakúpeným vzdelávacím kurzom odkiaľkoľvek prostredníctvom svojho členského prístupu a na obdobie, na ktoré sú člensky prístup zakúpil.

Prístup k online kurzom môže byť časovo obmedzený.  Informáciu nájde kupujúci na predajnej stránke príslušného kurzu. Ak by predávajúci z akéhokoľvek dôvodu prerušil, alebo prestal prevádzkovať svoje internetové stránky, je povinný Predávajúci Kupujúcemu, ktorý si zakúpil časovo neobmedzený prístup k online kurzu, umožniť stiahnuť všetky ním zakúpené online produkty  na disk kupujúceho.

 1. Člensky prístup Kupujúceho je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k členskému prístupu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám ani nijakým iným spôsobom šíriť ďalej vzdelávacie kurzy.

 

VIII. Autorské práva a licenčné podmienky

 1. Textový obsah, obrázky, videá, e-knihy, schémy, sú chránené autorskými právami Predávajúceho. Akékoľvek používanie častí textu, obrázkov, obsahu webu atď. je povolené len so súhlasom vlastníka.

V prípade, že objednaným tovarom, službou alebo členským prístupom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“),

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde Predávajúci vystupuje ako Poskytovateľ a Kupujúci ako Nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.
 2. Poskytovateľ poskytuje Kupujúcemu nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý Nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, ale to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.
 3. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
 4. Kupujúci nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, alebo akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti.
 5. Obsah vzdelávacích kurzov je duševným vlastníctvom Mgr. Márie Majerovej ako Poskytovateľa a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom kurzu sa rozumie jeho dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti kurzu.
 6. Publikovanie, napodobňovanie, kopírovanie, resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto kurzu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie, či neuvedenie zdroja.
 7. Kupujúci je povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva Mgr. Márie Majerovej.
 8. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou poskytovať a predávať vzdelávacie online elektronické kurzy s rovnakou, alebo podobnou tematikou, ako je tematika kurzov zakúpených u Mgr. Márie Majerovej a to počas trvania zmluvy a minimálne 2 roky od odstúpenia, vypovedania, alebo ukončenia zmluvy.
 9. Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. V texte sa pre označenie Slovenská republiky používa označenie SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.

 

Reklamačný poriadok

 

Predávajúci, ktorým je Mgr. Mária Majerová, so sídlom: Juraja Fándlyho 2164/11, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54259045, (ďalej len Predávajúci) vydáva tento reklamačný poriadok.

 • Reklamáciou Kupujúci namieta vady, funkčnosť alebo kvalitu tovaru.
 • Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s reklamáciami tovarov, vrátane podmienok a spôsobu reklamácií tovaru alebo služieb predávaných alebo poskytovaných Predávajúcim, na internetovej stránke Predávajúceho, a to www.mariamhandbags.com .

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že Tovar dodá v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí.
 3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
 4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.
 5. Predávajúci odporúča Kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy zvážiť druh, veľkosť, účel použitia Tovaru a tiež jeho materiálové zloženie a spôsob ošetrovania. Predávajúci totiž nezodpovedá za poškodenie spôsobené používaním Tovaru na nevhodný účel, nesprávnou či zanedbanou starostlivosťou či nadmerným používaním Tovaru.

 

Článok II.

 

Podmienky uplatnenia reklamácie

 

 1. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili e-mailom na info@mariamhandbags.com .
 2. Reklamáciu za skryté vady, ste povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením.
 4. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením.
 5. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

 

Článok III.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

 1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu na info@mariamhandbags.com . Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár.
 2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý máte záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
 3. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi. O prijatí reklamácie Vás budeme informovať. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
 4. Ak údaje potrebné na uskutočnenie reklamácie nebudú doplnené včas (max. 10 pracovných dní od zaslania výzvy na doplnenie údajov) následkom bude zamietnutie reklamácie.

 

 

Článok IV.

Vybavenie reklamácie

 1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie
 2. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
 3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
 4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.
 5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
 8. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 9. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 10. Právnické osoby sú povinne pri prevzatí objednávky skontrolovať tovar a v prípade zistenia vady neodkladne oznámiť túto skutočnosť Predajcovi a dohodnúť sa s ním na spôsobe vybavenia reklamácie. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

 

 

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

 

 1. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru.

 

 1. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresu uvedenú pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár, ktorý je priložený nižšie.

 

 1. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 2. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu. Nárok na vrátenie máte iba vtedy, ak je produkt nepoužitý a je v rovnakom stave ako bol pri prevzatí.

 

 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

 

 1. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

 

 1. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy >>> stiahnuť <<<

Formulár na reklamáciu tovaru nájdete tu >>> stiahnuť <<<

 

Vyplnený formulár prosím zašlite na info@mariamhandbags.com

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

MARIAM

Mária Majerová, Juraja Fándlyho 2164/11, 010 01 Žilina

Ďakujeme.

 

Všeobecné obchodné podmienky platia od 21.4.2022